fbpx

concert / koncert

[shareaholic app=”share_buttons” id=”518346″]

So here’s a little break from Lisbon photos for now.

A oto mała przerwa od zdjęć z Lizbony póki co.

Thanks to my friend, Adrian, I had an opportunity to cover a metal concert last Friday. I haven’t been to one in months and haven’t covered one in years, so it was a particular experience. I liked the concert itself very much, even though I only knew one band.

Dzięki mojemu przyjacielowi, Adrianowi, miałem okazję dokumentować w zeszły piątek koncert metalowy. Od miesięcy na żadnym nie byłem, a od lat nie robiłem na żadnym zdjęć, więc było to ciekawe doświadczenie. Sam koncert podobał mi się, choć znałem tylko jeden zespół.

As far as photography is concerned… I had hoped for more. I could say that the light was crap (and I wouldn’t be far from the truth). I could say that three songs are not enough to make enough of good photos. I could name a lot of reasons why I’m not entirely happy with my photos from Friday, but I won’t. Truth be told, I’ve forgotten a little bit the concert-photography game. And I use the word 'game’ in full awareness. It is a game. You can prepare as much as you like, but there’s always the element of the unexpected every time you release the shutter.

Jeśli chodzi o fotografię… miałem nadzieję na lepsze zdjęcia. Mógłbym powiedzieć, że światło było beznadziejne (i nie miąłbym się z prawdą). Mógłbym powiedzieć, że trzy piosenki to niewystarczający czas na zrobienie wystarczającej ilości dobrych zdjęć. Mógłbym wymienić wiele powodów, dla których nie jestem całkiem zadowolony z moich piątkowych zdjęć, ale nie będę. Po prawdzie, trochę zapomniałem, na czym polega gra fotografii koncertowej. A używam słowa 'gra’ z pełną świadomością. Bo to gra. Możesz przygotować się, jak bardzo chcesz, ale zawsze jest element nieprzewidywalności przy każdym naciśnięciem spustu.

Well, there’s always the case of flash-using-photographers. How do I put it lightly… I hate these guys. And as always, there are two reasons for that. First, there is enough interesting light during the concert (as opposed to what I said in the previous paragraph). Second, they are annoying the band, the public and other photographers. I know you should never say never, but I’he never used flash at concert and I never will. (I write it down, so I remember).

Cóż, zawsze są przypadki fotografów używających lampy błyskowej. Jak by to ująć delikatnie… nie znoszę tych gości. I jak zawsze są dwa ku temu powody. Po pierwsze, jest wystarczająco dużo interesującego światła podczas koncertu (w przeciwieństwie do tego, co powiedziałem w poprzednim akapicie). Po drugie, wkurzają zespół, publiczność i innych fotografów. Wiem, że nigdy nie powinno się mówić nigdy, ale nigdy nie używałem lampy na koncercie i nigdy nie będę. (Zapisuję, żeby zapamiętać.)

PS. An extra photo that is extremely bad but I like it a lot.

PS. Jedno zdjęcie ekstra, które jest nadzwyczaj złe, ale bardzo je lubię.

If you want to see more photos from the concert, you can find them at www.antyportal.net.

Jeśli chcecie zobaczyć więcej zdjęć z koncertu, znajdziecie je na www.antyportal.net.

error: Content under copyright.